Usługi

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną.

Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Czynności notarialne dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne.

Notariusz dokonuje następujących czynności:

  1. sporządza akty notarialne jeżeli wymaga tego przepis prawa lub taka jest wola stron;
  2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych;
  3. sporządza poświadczenia, w których poświadcza: − własnoręczność podpisu; − zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem; − datę okazania dokumentu; − pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu;
  4. doręcza na żądanie strony jej oświadczenie na piśmie mogące mieć skutki prawne, wskazanej przez nią stronie przeciwnej;
  5. spisuje protokoły walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych;
  6. sporządza protesty weksli i czeków;
  7. przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
  8. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
  9. sporządza na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
  10. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.