Opłaty

Na koszty sporządzenia aktu notarialnego składają się trzy rodzaje opłat:

1. podatki pobierane przez notariusza jako płatnika i przekazywane w imieniu stron do urzędu skarbowego:

  • zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn notariusze są płatnikami podatku od darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie. Notariusz jest zobowiązany pobrać należny podatek z chwilą sporządzenia aktu notarialnego;
  • zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych notariusze są płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego. Dokonanie czynności cywilnoprawnej jest uzależnione od uprzedniego zapłacenia podatku;

2. opłaty sądowe od wniosków o wpis w księgach wieczystych, które są zamieszczane w treści aktu notarialnego. Opłaty te notariusz przekazuje na rachunek odpowiedniego sądu;

3. wynagrodzenie notariusza za dokonanie czynności notarialnych określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności określone przez Ministra Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia.

Jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia.

Wyczerpującą informację o wysokości wynagrodzenia notarialnego, innych opłat i podatków uzyskają Państwo kontaktując się z Naszą Kancelarią.